دیشب باران قرار با پنجره داشت روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک، چک چک...... چکار با پنجره داشت ؟!