بعضی از آدمها به تو فکر می کنند

بعضی از آنها به تو توجه می کنند

بعضی ها عاشقت می شوند

بعضی ها آرزو دارند هدیه شان را بپیذیری

بعضی ها فکر می کنند تو برای آنها یک هدیه داری

بعضی ها دلتنگ می شوند ...

بعضی ها برای موفقیت هایت جشن می گیرند

بعضی ها قدرتت را تحسین می کنند

بعضی ها می خواهند فقط با توحرف بزنند

بعضی ها تنها می خواهند دستت را بفشارند

بعضی ها می خواهند که تو همیشه شاد باشی

بعضی ها می خواهند همیشه سلامت باشی

بعضی ها برایت آرزوی سعادت دارند

بعضی ها فقط می خواهند با تو باشند

بعضی ها حمایت تو را می خواهند

و بعضی ها شانه هایت را برای گریه هایشان

و همه احتیاج دارند تا این ها را به تو بفهمانند

اما ...

هرگز از آرزوی کسی مگریز . شاید این تنها چیزی باشد که آن ها در زندگی دارند .