در تکاپو تا بهتر از آن باشیم که هستیم ، بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست

                                                                                                                       سقراط