از چارلی چاپلین می پرسند : خوشبختی چیه ؟

میگه :  خوشبختی فاصله ی این بدبختی تا بدبختی بعدیه !