خداوندا به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و

دانشی که تفاوت این دو را بدانم .