من نمی دانم

که چرا می گویند :

اسب حیوان نجیبی است . کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست !