در اتاقی که به اندازه ی یک تاریکی است

دل من که به اندازه ی یک عشق است

به بهانه های کوچک خوشبختی خود می نگرد .