عشق چون خورشید است و فرد چون کوه یخ

خورشید عشق کوه یخ را ذوب می کند

و دریایی پهناور به وجود می آورد .

بنابراین جست و جوی عشق همان جست و جوی خداست

زیرا عشق هم ذوب می کند و هم ویران می سازد

زیرا عشق فقط ذوب می کند و فقط ویران می سازد .

                                                                                            اشو