با تمام فقر هرگز محبت را گدایی نکن

و

با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن