بر در خانه ی قدح نوشی                   رفتم و کردم التماس شراب

شیشه ای لطف کرد اما بود                چون حروف شراب نیمی آب ...