زندگی نیست به جز حرف محبت به کسی، ور نه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی  

زندگی فانوسی‌ست لب دریای خیال آویزان، می‌توان آن را دید و نه بیش، روشن است،

اما به اندازه خویش .  

زندگی تابلویی‌ست نیمه راه، که ز سرمنزل مقصود خبر می‌آرد، کار او هشدار است، گر مسافر

رهش بیدار است .