چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با

گریستن دیگران از دنیا میرویم و در میان این دو سادگی معنایی

می سازیم به نام زندگی...