kabeh1.jpg

الله جمیل و یحب الجمال

قربونت برم خدا ، چه قدر زیبایی .خدا جون یعنی می شه به در خونت برسم . دری که بارها زدم و جوابم دادی ، یعنی می شه یه روز از نزدیک این دررو ببوسم ؟