خوشحالم

چرا که از قفس رها شدم

امروز روز بازگشت است

بازگشت به سوی زندگی

به سوی خوشبختی