چند نکته از جامع الحکایات

حق تعالی فرمود :    "ای دنیا اطاعت کن کسی را که مشغول طاعت من و محروم کن کسی را که مشغول خدمت تو باشد "

" از افلاطون است که چندان که دانا باشی خود را نادان شمار و آنچه نمی دانی از آموختنش شرم مدار . "

بزرگی می گفت : آشنا برای خود کم گیر که اگر در قیامت رسوا شوی تو را کم کسی شناسد ! "

"٢ چیز را فراموش مکن : خدا و مرگ را

٢ چیز را فراموش کن : نیکی که به دیگران می کنی و بدی که در حق تو می شود ."

"دشمن عاقل ضررش کمتر از دوست جاهل است ."

"از حکیمی پرسیدند که چگونه ای ؟   گفت : روزی خدا می خورم و فرمان ابلیس می برم!"

"از حکیمی پرسیدند : دوست خود را دوست داری یا خویش خود را ؟  گفت : خوش را که دوست باشد ."

"از حکیمی پرسیدند : فرزند ناخلف چگونه باشد ؟  گفت : مثل انگشت ششم است که اگر ببرند درد کند و اگر بگذارند معیوب است ."

"قدر سه چیز را سه طایفه دانند :

١- قدر جوانی را پیران       ٢- قدر سلامت را بیماران         ٣- قدر نعمت را محتاجان"

"سه گروه را نتوان شناخت مگر در سه جای :

١- حلیم را در وقت خشم     ٢- شجاع را درروز حرب    ٣- دوست را در زمان حاجت "

"یکی از دیوانه ای پرسید که : تو بهتری یا سگ؟!

دیوانه گفت : سگ , چون سگ نافرمانی حق نمی کند و من و تو نافرمانی می کنیم . پس سگ از من و تو بهتر باشد ."

/ 1 نظر / 12 بازدید
خیزران

آتیش پاره عزیز سلام پستت بسیارآموزنده بود ببخش زیاد نمیتوانم بنویسم بازم به دیدنم بیا وشعری برایم بنویس خوشحال باشی باادئب واحترام