زندگی زمانی آغاز می شود که شادمانی وارد وجود تو شود

اما برای ورود شادمانی باید باز و پذیرا باشی .

به روی باد و باران و خورشید و به روی هستی باز باشی .

باز و پذیرا بودن شهامت می خواهد زیرا خطرآفرین است .

زندگی کردن خطرآفرین است و مردن بسیار راحت و آسوده .

                                                                                                        اشو

/ 0 نظر / 6 بازدید