ارزش انسان در چیزی که به دست می آورد نیست ، بلکه ارزش انسان در

چیزی است که مشتاق آن است   .                                         جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 6 بازدید