اگر روزی دشمن پیدا کردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان در برابرت ناتوانند

اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

اگر روزی ترکت کردند ، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است

/ 0 نظر / 4 بازدید