از اندیشه ی غم گستر بگریز ، مرگ اندیش و بدبین مباش .

                                                                                 (زرتشت )

در تکاپو تا بهتر از آن باشیم که هستیم ، زیباتر از این اندیشه ای برای زیستن نیست .                                                                                       

                                                                                              (سقراط)

/ 0 نظر / 2 بازدید