انسان آگاه می داند که زندگی ژیوسته در حال تغییر است

زندگی یعنی تغییر

فقط یک چیز همیشگی است

و آن خود تغییر است

هر چیز دیگری غیر از تغییر

تغییر می یابد

پذیرش ماهیت متغیر زندگی

پذیرش این هستی متغیر با تمام فصل ها و حال و هوایش

پذیرش این جریان پایدار که هیچگاه حتی برای یک لحظه از حرکت باز نمی ماند شادمان بودن

است.                                       اوشو

/ 1 نظر / 4 بازدید

جالب است سری هم به ما بزن شايد سرم خوب شود