و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ وارونه ی یک زنجره است

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید

/ 0 نظر / 6 بازدید