وقتی که دیگر نبود ، من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که رفت من به آمدنش نشستم

آن وقت که نمی توانست مرا دوست بدارد ، من او را دوست

داشتم

وقتی او تمام شد ، من آغاز شدم

و چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن

مثل تنها مردن .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید