گل بی رخ یار خوش نباشد              بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان              بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل               بی صوت هزار خوش نباشد

با یار شکر لب گل اندام                  بی بوس و کنار خوش نباشد

هر نقش که دست عقل بندد          جز نقش نگار خوش نباشد

                            جان نقد محقر است حافظ

                             از بهر نثار خوش نباشد

/ 0 نظر / 7 بازدید