رفتی ، ولی کجا که به دل جا گرفته ای             دل جای توست گرچه دل از ما گرفته ای

ترسم به عهد ویش نپایی و بشکنی                 آن دل که از منش به تمنا گرفته ای

ای نخل من که برگ و برت شد ز دیگران             دانی کز اشک دیده ی من پا گرفته ای ؟

بگذار تا ببینمش اکنون که می رود                      ای اشک !  از چه راه تماشا گرفته ای ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید